Bulut Bilişim dersi kapsamında ele aldığım arşivimde kalmasını istemediğim yazımı sizinle de paylaşmak istedim. Şimdiden araştıran kişilere faydalı olması dileğiyle..

İşletme fonksiyonlarından yönetim, üretim ve pazarlamayı bulut ekseninde avantajları ve dezavantajları bakımından incelediğimizde bir dönüşüm ekseninde yer alan küresel firmalar, küçük işletmeler ve servisler (netflix, spotify vb.) iş birimlerinin hızına uyum sağlamak, ihtiyaçlarına uygun hızlı cevaplar bulmak için altın değerinde bir model kullanıyor “Cloud Computing”. Bulut kullanımının sayısız avantajı olsa da her güzel şey gibi birkaç engelde vardır. Gelişen teknoloji ile birlikte internetin önemi arttı. Elimizde altın değerinde model olabilir fakat “internet yoksa bulut yoktur”. Çünkü modelin kullanımı tutarlı bir…

Ayşe Nur Türkaslan

Data Scientist Candidate

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store